Obsah

Zpět

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Rušení údaje o místu trvalého pobytu

 
 
 
 

Do oblasti působnosti obecních úřadů patří i problematika rušení údaje o místu trvalého pobytu. Výkon této agendy zabezpečují všechny obecní úřady. Právním předpisem, který uvedenou problematiku řeší, je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), konkrétně ust. § 12. Úřadem příslušným k provedení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je obecní úřad podle místa trvalého pobytu osoby, které má být údaj o trvalém pobytu zrušen (dále jen „správní orgán“).

 

 

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje vždy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Nejčastěji je o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodováno na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (např. držitel nájemní smlouvy). Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává u příslušné ohlašovny, tzn. u Obecní úřadu Ledce.

Správní orgán rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat. Zánik užívacího práva se prokazuje např. novou nájemní smlouvou, výpovědí nájemní smlouvy, kupní smlouvou, darovací smlouvou, rozsudkem o rozvodu manželství, dohodou o majetkovém vypořádání pro dobu po rozvodu manželství … Neužívání objektu se prokazuje svědeckými výpověďmi. Je proto třeba navrhnout dva svědky, kteří budou v rámci správního řízení předvoláni ke svědecké výpovědi.

 

Formulář žádosti naleznete na internetových stránkách obce Ledce nebo je k vyzvednutí na ohlašovně Obecního úřadu Ledce.

Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že jmenovanému zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho části, lze zjistit z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popř. mu nebylo zřízeno věcné břemeno k předmětné nemovitosti, nebo z nájemní smlouvy, kde není uveden jako osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva, nebo mu nevyplynulo užívací právo k předmětné nemovitosti, např. z pravomocného rozsudku soudu o rozvodu manželství a s tím spojeného majetkového vypořádání.

Je-li jmenovaný, např. snacha, zeť, vnuk, na předmětné adrese hlášen na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu dle zákona o evidenci obyvatel užívací právo. Svědčí mu tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. To však neplatí v případě, kdy by vlastník objektu se jmenovaným uzavřel nájemní nebo jinou smlouvu, která se týká užívání nemovitosti.

 

Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky, potřebné ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu, spočívající v prokázání, že jmenovaný objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba vyslechnout svědky, např. sousedy.

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu může správní orgán rozhodovat pouze v případech, kdy je údaj o místu trvalého pobytu rušen občanu České republiky. Osoba, která podává návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (dále jen „navrhovatel“), musí být starší 18 let. Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat nejen státní občan České republiky, ale osobou oprávněnou k podání návrhu může být i cizinec.

Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.

Údaj o místu trvalého pobytu není možno zrušit samostatně dítěti, na něž se vztahuje vyživovací povinnost rodičů, např. pokud je dítě nezletilé nebo je zletilé, ale připravuje se na budoucí povolání.

Zahájení řízení

Správní řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen správnímu orgánu – datum doručení musí být na návrhu vyznačeno (např. podacím razítkem).

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatel uvede jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, důvod, pro nějž o zrušení žádá, a jak dlouho se osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, na předmětné adrese nezdržuje. V návrhu je možné uvést i kontaktní adresu případně adresu pro doručování jmenovaného v případě, že je navrhovateli známa. Navrhovatel uvede jména svědků, kteří se vyjádří, zda osoba, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu, předmětný objekt užívá či nikoliv. Formulář návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, naleznete zde návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Navrhovatel musí ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel prokázat oprávněnost k podání návrhu. Toto učiní např. předložením originálu výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřenou kopií, kde je uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu nebo nájemní smlouvou.

Vyvěšeno: 15. 5. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět