Obsah

                         PŘÍRODNÍ  PARK DŽBÁN

 

               

        Naše obec je součástí přírodního parku Džbán. Přírodním parkem byl vyhlášen v roce 1994 a jeho rozloha činí 416 km2. Leží na území okresů Louny, Kladno a Rakovník. Území Džbánu je převážně pahorkaté a místy přechází ve vrchovinu.

 

       Džbán je tabulová plošina, která byla erozí rozčleněna na řadu vrchů (Pravda 491m n. m ., Špičák - 483 m n.m.),plošin (Rovina - 526 m n.m., Džbán - 536 m n.m.) a hřbetů. Hloubka některých údolí dosahuje 100-150 m, takže krajina zde má podhorský až horský ráz. Převážná část území leží v nadmořské výšce 300 - 400 m n.m.

 

       Geologickou stavbu oblasti tvoří usazeniny druhohorního křídového moře, jemnozrnné pískovce, jílovce a slínovce, nazývané opuky, které dosahují tloušťky 30 - 60 m. Jejich původ dokládají lastury a ulity měkkýšů. Opuky se zde opracovávaly na stavební kámen a obkladový materiál, ze kterého jsou

 

postaveny místní chalupy, statky a kostely.

 

       Srážky v celé oblasti jsou  relativně nízké/490 -510 mm/, zejména vlivem srážkového stínu Krušných hor. Nejdeštivějším obdobím s vydatnějšími srážkami jsou měsíce červen, červenec a srpen.

 

       Teploty jsou poměrně vysoké /8,3 - 8,9  °C/, takže lze oblast charakterizovat jako velmi suchou a poměrně teplou. Lesnatý Džbán je pramennou oblastí. Probíhá jí rozvodnice povodí Vltavy, Berounky a Ohře. Na jihu rozvodnice pramení především Loděnice, která napájí systém mšeckých rybníků (Bucký, Punčochu, Mlýnský, Pilský, Červený a Mšecký rybník.) Odvodňuje je řeka Berounka. Další rybníky byly vybudovány na Pozdeňském potoce ( např. Žabach, Poboř, Babinec, Spálený a Čekalův rybník).

 

       Velkou část plošin tvoří jen tenká vrstva půdy s dosti velkými úlomky kamenů. Převažují zde hnědé půdy.

 

       Vegetační skladbou patří Džbán do pásma oblasti teplomilné květeny. Vzhledem k nadmořské výšce zde však převažují rostliny se středními nároky na teplotu a vlhkost. Mezi nejvýznamnější rostliny patří ty , které tu zůstaly beze změn od dob ledových, také zdejší slatiny a rašeliny.

 

       Lesy pokrývají Džbánsko z 65-70%. Dnešní lesy mají většinou pozměněnou druhovou skladbu /smrk, borovice lesní i černá/. Místy se však zachovaly přirozené smíšené porosty jako bučiny.

 

       Fauna Džbánu není ještě zcela prozkoumána. Předpokládají se výskyty řady vzácných druhů, zejména bezobratlých. Dobře známá je především zvěř, kterou se zabývá myslivost, např. srnec obecný, zajíc polní, prase divoké. Z hlodavců je to např. veverka obecná nebo křeček polní. Bohatá je i avifauna, bylo zde pozorováno více než 60 druhů ptáků např. jestřáb lesní, holub doupňák. Fauna plazů je zastoupena slepýšem křehkým, ještěrkou obecnou, užovkou obojkovou a zmijí obecnou.

 

         Kulturní a sídelní památky pocházejí jak z pravěku, tak i z doby historické. Mezi pravěké památky patří dodnes záhadné kamenné řady u Kounova, které měly v pravěku pravděpodobně astronomický význam. Na mnoha místech Džbánu, lze nalézt i pozůstatky keltské kultury. Z doby hradištní /9 - 10.stol.n.l./ se u Libušína nachází slovanské tzv. ostrožní hradiště. V prostoru hradiště, byly nalezeny rytiny zobrazující jezdce na koních. V současné době zde stojí původně gotický kostel sv.Jiří z rozhra-

 

ní 13. - 14.století. Ve středověku bylo ve Džbánu vybudováno několik hradů a větší počet tvrzí. Významné jsou zříceniny Pravda a Džbán. Největší počet památek je mladšího data. Jde o kostely, kaple a sochy, dále pak zámky a zámečky, ale i selské statky.

 

Zprávy